Dla Autorów/ek

Teksty artykułów do „Studiów Krytycznych/Critical Studies” prosimy dostarczać zarówno w wersji elektronicznej w formacie Word (.doc), jak i w formacie PDF. Wszelkie wykresy, ilustracje i tabele powinny zostać dołączone w osobnych plikach graficznych (zalecane format TIFF).
Teksty powinny zawierać streszczenia, słowa kluczowe i notę o autorach zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Akceptowane będą artykuły w języku polskim lub angielskim.
Z tekstu zgłaszanego do publikacji należy usunąć imię i nazwisko Autora, autocytowania oraz wszelkie inne informacje zdradzające tożsamość Autora. Informacje te powinny zostać uzupełnione po przyjęciu tekstu do publikacji.
Zgłaszając tekst, Autor/ka oświadcza, że praca jest jego własnym dziełem i nie była dotąd publikowana. Przypadki nieetycznego zachowania (plagiaty, ghostwriting, guest authorship) będą traktowane bardzo poważnie: będziemy je ujawniać oraz informować o nich instytucje, z którymi Autor jest związany.
Wszystkie złożone teksty, których tematyka mieści się w zakresie problemowym pisma, są kierowane do podwójnie anonimowej recenzji zewnętrznej.
Autor zobowiązany jest do przeprowadzenia korekty na przesłanym wydruku i zwrócenia jej w określonym przez redakcję terminie.
Akceptowane będą artykuły napisane według poniższej informacji bibliograficznej.Informacje bibliograficzne stosowane w tekście w formacie (autor – rok wydania – strona/y):


np. (Wallerstein 2004: 239)

 


Bibliografia załącznikowa (na końcu tekstu) w następującym formacie:

Artus P., Virard M.-P. (2010). Wielki kryzys globalizacji. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Wallerstein I. (2004). Koniec świata jaki znamy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Engelen E. (2002). Corporate Governance, Property and Democracy: A Conceptual Critique of Shareholder Ideology. „Economy and Society” 31 (3), 391-413.

Kowalik T. (2010). Ekonomia polityczna klęski socjaldemokratycznej opcji [w:] Morawski W. (red.). Modernizacja Polski. Struktury. Agencje. Instytucje. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 181-212.

W.W. (2011). Leaderless, consensus-based participatory democracy and its discontents. „The Economist”,
http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2011/10/occupy-wall-street-3 [12.11.2014].